حق خویش نویسی متهم در نوشتن پاسخ سوالات
حق خویش نویسی متهم در نوشتن پاسخ سوالاتتاریخ انتشار : 11:2 1397/2/10


حق خویش نویسی پاسخ سوالات، از حقوقی است که در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 برای متهم پیش بینی شده است. ازآنجا که اظهارات متهم مکتوب می شود، در فاصله گفتار و نوشتار چه بسا اتفاق می افتد مطلب مفادا و یا حتی لفظا دچار تغییر و تحول گردد؛ در نتیجه متهم معاقب و مواخذ به چیزی می شود که نگفته یا منظورش آن نبوده است. مقنن قانون آئین دادرسی کیفری 1392 برای پرهیز از این تالی فاسد این حق را برای متهم در نظر گرفته است که چنانچه با سواد است، پاسخ را خودش بنویسد. البته او می تواند از این حق خویش استفاده ننماید. حق خویش نویسی پاسخ در ماده 199 مورد تقنین قرار گرفته است.