راه‌اندازی «پلیس کتاب»
راه‌اندازی «پلیس کتاب»تاریخ انتشار : 8:33 1397/2/19


هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه: درباره راهکارهای قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق کتاب گفت:


🔸دادگاه‌های ما به مساله قاچاق کتاب رسیدگی می‌کنند اما شکایات باید مستند باشد. یکی از مشکلات ما در این حوزه ضعف اسناد و کمبود ادله است. ناشری که شکایت می‌کند، نمی‌تواند ادله محکمه پسندی ارائه کند که روی آن کار‌شناسی صورت گیرد. ما درصدد هستیم که پلیس کتاب راه‌اندازی کنیم تا سریع‌تر این تخلفات را ردیابی و جمع‌آوری کنند.


🔸 فعلاً نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد. ما انواع مختلفی از این شکایات را بررسی می‌کنیم ولی هنوز تعدادشان آنقدری نیست که یک دادگاه تخصصی بطلبد.