بلامانع بودن تنظیم سند وصیت زائد بر ثلث ترکه
بلامانع بودن تنظیم سند وصیت زائد بر ثلث ترکهتاریخ انتشار : 7:42 1397/2/26


سوال: «آیا تنظیم وصیتنامه زائد بر ثلث با وجود اطلاع موصی از عدم نفوذ وصیت بر زیاده بر ثلث با قید مراتب در سند یا بدون قید مراتب، توسط سردفتر بلامانع میباشد یا خیر؟»


رأی: تنظیم سند وصیتنامه زائد بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع میباشد ولی نفوذ آن منوط به تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود.


🔸ماده (۸۳۷) قانون مدنی - اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.


🔸ماده (۸۴۳) قانون مدنی - وصیت به زیاده بر ثلت ترکه نافذ نیست مگر با اجازهٔ وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.


🔸ماده (۸۴۵) قانون مدنی - میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات، معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.