آیا ورثه بایدبدهی های متوفی را بپردازند؟
آیا ورثه بایدبدهی های متوفی را بپردازند؟
آیا ورثه بایدبدهی های متوفی را بپردازند؟تاریخ انتشار : 19:17 1397/9/27


در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نيستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت ميان طلبکاران تقسيم می شود.

🔹اگر دارايی متوفی برای پرداخت بدهی هايش کافی نباشد ورثه مجبور نيستند ثابت کنند که دارايی متوفی کفايت پرداخت بدهی های او را نکرده است.

🔹بدهی‌های متوفی بايد به ترتيب پرداخت شود.

🔹اين بدهی‌ها شامل هزينه کفن و دفن، ديون وابسته به اعيان ترکه مانند دين دارای حق وثيقه و ديگر ديون است.

🔹اين‌ها نيز بايد به ترتيب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود، البته مهریه خانم جزو دیون ممتازه هست.