افتخار افرینان
افتخار افرینان
افتخار افرینانتاریخ انتشار : 19:5 1397/10/30


افتخار آفرینان گروه آموزشی وکیل راهنما:
به ترتیب از سمت راست:
آقای علی مولایی رتبه 2 کانون تهران 
آقای جواد خورشاهی رتبه 1 کانون خراسان
استاد محمدی ،استاد حسن زاده 
آقای سروش رزاقی رتبه 2 کانون خراسان