پیام وکیل راهنما
پیام وکیل راهنما
پیام وکیل راهنماتاریخ انتشار : 18:39 1397/11/21


مرحله پنجم تاریخ: جمعه 26 /11/1397

نام درس

مواد 338 تا 457 + 458 تا 463 + 464 تا 465 + مواد 648 تا 653 + مواد 752 تا 770 + مواد 795 تا 807 از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.

عقود معین از کتاب های دوره مقدماتی تألیف دکتر کاتوزیان: عقد بیع+ (خیارات از بخش پایانی قواعد عمومی قراردادها)، بیع شرط، معاوضه ،قرض، صلح، هبه + جزوه کلاسی.

تست های مربوط به موارد فوق از کتاب دکتر شهبازی + نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق مدنی

مواد 305 تا 309 + مواد 330 تا 365 ق.آ.د.م + قانون خاص:) مواد 107 تا 124 قانون دیوان عدالت اداری مصوب (1392.

جلد 2 بنیادین دکتر شمس: بخش دوم؛ فصل اول: طرق عادی شکایت از آراء: واخواهی + تجدید نظر خواهی + مباحث فوق از جزوه کلاسی.

تست های مندرج در ذیل مواد فوق الذکر از کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی استاد فرحناکیان + نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی مدنی

مواد 157 تا 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347. قانون خاص: قانون بازار اوراق بهادار1384.

شرکت های تجاری جلد دوم )شرکت سهامی عام و خاص(، تألیف دکتر اسکینی: فصل پنجم؛ (حیات شرکت)؛ بخش اول: عملکرد سود و زیان+ بخش دوم: تغییر اساسنامه + بخش سوم: تغییرات سرمایه + بخش چهارم: تبدیل شرکت + فصل ششم: ( انحلال شرکت) + جزوه کلاسی.

تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرحناکیان + نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل

حقوق تجارت

کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی و دکتر سعید شریعتی ؛ مبحث مطلق و مقید، مجمل و مبین+ جزوه کلاسی.

تست های مربوط به مباحث فوق از کتاب تست استاد شهبازی + نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

اصول فقه

جزای اختصاصی1 بخش 1: جنایات و قصاص. مواد 290 تا 374 قانون مجازات اسلامی. قانون خاص: قانون مبارزه با اسید پاشی.

تست های موضوعی از کتاب استاد نورمحمد صبری+ نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

حقوق جزا

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری مواد 294 تا 317 + احاله 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون خاص : آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تست های موضوعی + نکات گنج نامه آزمون مرحله قبل.

آیین دادرسی کیفری