پیام انگیزشی
پیام انگیزشی
پیام انگیزشیتاریخ انتشار : 13:52 1398/6/3

پیام انگیزشی

يه فلج قطع نخاعى از خواب كه بيدار میشه  منتظره يک نفر  بيدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشويى و حمام و كاراى ديگه شو انجام بده.


ميدونى آرزوش چيه؟ فقط يكبار ديگه خودش بتونه راه بره و كاراشو انجام بده...


يه نابينا از خواب كه بيدار ميشه، روشنايى رو نميبينه، خورشيد و نميبينه،صبح رو نميبينه.


ميدونى آرزوش چيه؟ فقط يكبار فقط يك روز بتونه نزديكاش و عزيزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببينه...


يه بيمار سرطانى دلش ميخواد خوب بشه و بدون شيمى درمانى و مسكن هاى قوى زندگى كنه و درد نكشه...


يه كر و لال آرزوشه بشنوه و بتونه حرف بزنه...


يه بيمار تنفسى دلش ميخواد امروز رو بتونه بدون كپسول اكسيژن نفس بكشه...


يه معتاد در عذاب آرزوى بيست و چهار ساعت پاكى رو داره...


الآن مشكلت چيه مهربان؟


 دستتو ببر بالا و از ته قلبت شكرگزارى كن 🤲


که از قدیم گفتن 👇


شکر نعمت نعمتت افزون کند    
کفر نعمت از کفت بیرون کند


با تمام وجودت از نعمتايى كه خدا بهت داده استفاده كن


تو خيلى خيلى خيلى خوشبختى، بهانه نگیر، غر نزن،ناشكرى نكن. 


آسونا روخودت حل كن 
سختاشم خدا.
 
ﺧﺪﺍﯾﺎ !
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﺮ !
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ !
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ !


چرا ﮐﻪ :
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ !
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﮑﻤﺖ !
ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ !