گروه آموزشی وکیل راهنما
جلسه توجیهی شروع کلاس کد2 (نوبت صبح)وکالت1400
یکشنبه 1399/11/19تاریخ انتشار : 9:29 1399/11/21

(فنون موفقیت در آزمون وکالت) مشهد _ قدس13 پلاک 44 37614073 _ 37624947 _ 051