رای بدوی با موضوع:تخلف از ایفای تعهدات قراردادی‌
رای بدوی با موضوع:تخلف از ایفای تعهدات قراردادی‌تاریخ انتشار : 9:11 1396/3/2


چکیده: 
تخلف از ایفای تعهدات قراردادی‌، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/14 
🔹شماره رای نهایی: 9309970270100878

📝رای بدوی

نسبت به کیفرخواست صادره علیه آقای ع. مبنی بر کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ف.، به این بیان که: شاکیه مدعی است متهم مبادرت به کلاهبرداری از او به مبلغ پانزده میلیون تومان نموده تا یک واحد آپارتمان برای او احداث نماید. متهم در دفاع از خود اظهار می‌دارد: درست است من گرفتم و اقدامات مقدماتی مربوط به شهرداری را انجام دادم لیکن در مرحله دوم که حدود چهار ماه بود از پرداخت  قسط دوم امتناع کردند و من نیز نتوانستم بسازم که دفاعیات وی با ملاحظه اصل قرارداد مورد تأیید است و وقوع بزهی محرز نشده و حسب اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران 

 📝رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم ف. از دادنامه شماره 00444 مورخ 10/06/93 شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه موصوف آقای ع. از اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت تحصیل کرده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و قرارداد فی‌مابین و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدوی (برگ 78) در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه