موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:تاریخ انتشار : 10:27 1396/3/22


موارد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی (م 190 ق.آ.د.ک):

👈در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

👈در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

⬅️موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه (م 348 ق.آ.د.ک):

👈در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

👈در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
👈در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
👈 در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3
👈در جنایت عمدی علیه تمامیت۹ جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

⬅️موارد تعیین وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان (م 415 ق.آ.د.ک):

👈 در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
👈 در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
👈در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
👈 در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3_4_5_6
👈 در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
👈در کلیه جرایم که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد.

⬅️در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

⬅️امکان تعیین وکیل برای متهم و بزه دیده فاقد تمکن با رعایت شرایط ماده 347 ق.آد.ک

⬅️تعیین وکیل تسخیری برای متهمی که قبل از صدور حکم قطعی مجنون شده باشد صرف نظر از نوع اتهام (تبصره 2 م 13 ق.آ.د.ک)