رأی بدوی در جرائم تعزيرى درجه ٧ و ٨
رأی بدوی در جرائم تعزيرى درجه ٧ و ٨تاریخ انتشار : 11:8 1396/3/24


چكيده:
✅احراز توبه متهم توسط ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ در جرائم تعزيرى درجه ٧ و ٨ موجب سقوط مجازات است


🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٩/١٥
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢٣٤٠١٢٣٤

📝رأی بدوی :

🔸در خصوص اتهام ف. دایر بر استفاده از شناسنامه دیگری، دادگاه با توجه به گزارش رئیس اداره ثبت‌احوال، تحقیقات معموله، اظهارات متهم به این‌که سال 81 دیپلم گرفته‌ام و سال 82 ازدواج نموده‌ام و سال 1390 فوق‌دیپلم گرفته‌ام و مادرم باعث شده‌اند که دست به چنین کاری بزنم هنگام تحصیل  از شناسنامه سال 1361 که به نام س. می‌باشد استفاده کرده‌ام؛ با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی را به متهم موصوف فوق‌الذکر محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 2 قانون تحقیقات و جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹 دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم 

📝رأی دادگاه تجدید نظر :

🔸 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. از دادنامه شماره 1894 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که متضمن محکومیت وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس به اتهام استفاده از شناسنامه دیگری می‌باشد؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، ارتکاب بزه مذکور محرز و دادنامه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است. لکن عنایتاً به اوضاع‌واحوال قضیه و احراز توبه معترض مستنداً به مواد 240 و 357  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 115 قانون مجازات  اسلامی 1392 مجازات وی را اسقاط می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه