نظريه مشورتي قانون مجازات
نظريه مشورتي قانون مجازاتتاریخ انتشار : 8:41 1396/3/27


 سوال:

🔹با توجه به اينكه درماده454 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در ادله اثبات ديه علاوه بر قسامه ادله اثبات ديون وضامن مالي پذيرفته شده است بيان نماييد آيا منظور همان ادله ذكر شده در آيين دادرسي مدني است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدين قضيه در مورد اتهام ايراد ضرب وجرح عمدي با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعي خصوصي دليل ديگري نداشته باشد و نامبرده (مدعي خصوصي) از دادگاه تقاضاي سوگند نمايد آيا در راستاي ماده270 به بعد از قانون آيين دادرسي مدني امكان صدور قرار اتيان سوگند وصدور راي از طرف دادگاه كيفري فقط از حيث اثبات ديه وجود دارد ياخير؟
 
✅نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه(نظریه مشورتی شماره 858/93/7 مورخ 93/4/15)

اولاً- طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي 1392 ، حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي شوند، لكن قصاص، ديه، ارش و ضررو زيان ناشي از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات مي گردد.

ثانياً- باتوجه به ماده 454 قانون مذكور ، ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است. بنابراين ديه مربوط به ضرب وجرح عمدي با سوگند قابل نفي و اثبات است و تشريفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي مدني از مواد 270 الي 279 است.