نظريه مشورتى قانون آيين دادرسى كيفرى
نظريه مشورتى قانون آيين دادرسى كيفرىتاریخ انتشار : 9:10 1396/3/27


چنان چه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره  7/95/1542_3/7/95


طبق ماده 102 قانون آيين دادرسی كيفری 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنايی مذكور در اين ماده. يكی از اين موارد، شكايت شاكی است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنين فرضی، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام می ­شود"، مذكور در ماده 102 قانون  فوق­الذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردی، حيثيت فردی و خانوادگی شاكی بايد مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكی و مفسده عمومی باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نمايد.