ظرفیت کانون وكلاى استان مازندران برای آزمون وکالت
ظرفیت کانون وكلاى استان مازندران برای آزمون وکالتتاریخ انتشار : 12:40 1396/5/7


ظرفیت کانون وکلاى استان مازندران برای آزمون وکالت سال۹۶ تعداد ۶۰ نفر تعیین شد

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت اعلام شده  از طرف کانون هاى وکلاى دادگسترى در سال۱۳۹۶ تا به این لحظه 

۱️⃣ظرفیت کانون وکلاى استان کانون وکلاى دادگسترى مرکز۱۱۰۰نفر درآزمون وکالت سال۹۶

۲️⃣استان چهار محال بختیاری ۱۲ نفر درآزمون وکالت سال۹۶

۳️⃣استان کرمان ۵۰ نفر در آزمون وکالت سال۹۶

۴️⃣استان البرز   100 نفر در آزمون وکالت سال۹۶

۵️⃣استان قزوین ۵۰ نفردر آزمون وکالت سال۹۶

۶️⃣استان بوشهر ۴۰ نفردر آزمون وکالت سال۹۶

۷️⃣استان زنجان ۳۶  نفردر آزمون وکالت سال۹۶

۸️⃣استان قم۳۰ نفردر آزمون وکالت سال۹۶

۹️⃣استان لرستان۴۵نفر در آزمون وکالت سال۹۶

استان گلستان ۴۵نفر در آزمون وکالت سال۹۶

۱️⃣۱️⃣استان همدان ۵۰ نفردر آزمون وکالت سال۹۶

۱️⃣۲️⃣استان مازندران ۶۰ نفر در آزمون وکالت سال۹۶