تعداد ١١ نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران



تاریخ انتشار : 8:24 1396/5/17


۱- برداشت کانون از ماده ۱۶۹ ، عدم الزام در ارسال آمار معاملات فصلی ست .

۲- آیا میتوان در اسناد رهنی مرتهن را عوض کرد و آیا دفترخانه دیگری میتواند این سند را تنظیم کند ؟  
اولا تنظیم این سند غیر مالیست و تنظیم آن هم بلامانع است و در دفترخانه دیگر هم قابل تنظیم است . 
نظر مخالف هم بود .

۳- شخصی میخواهد زمین با بنای احداثی و یکباب مغازه را وقف کند .چه استعلاماتی باید اخذ شود ؟ 
استعلام ثبت الزامیست .استعلام اوقاف نیازی نیست . دارایی هم صرفا جهت اخذ گواهی ارسال شود. 

۴- چنانچه وکیل انجام مورد وکالت را به دیگری تفویض کند میتواند مورد وکالت را به نام خود منتقل کند و تنظیم سند نماید ؟ 
بله 

۵- اجاره نامه در سال ۴۳ تنظیم گردید با مالکیت ستاد و مال الاجاره به نام ستاد واریز میشد . ملک به فروش رفته و مالک جدید از اخذ مال الاجاره استنکاف میکند . آیا اجاره اول منفسخ شده ؟ به چه شکل مستاجر باید اجاره را واریز کند ؟ 
اجاره نامه مذکورتابع قانون سال 56 است و طبق قانون 56 چیزی تحت عنوان انقضای مدت اجاره نداریم و اجاره به قوت خود باقیست و اثار حقوقی به مرور زمان ادامه دارد . ضمنا خریدار جدید قایم مقام مالک در اخذ اجاره است به شرط ذکر مورد در متن سند (شرط ضمن العقد) 
چنانچه ستاد مالی را مصادره کنداجاره های واریزی مربوط به قبل از مصادره را ستاد میتواند اخذ کند ؟ 
با مصادره ، مالکیت وجاهت قانونی خود را از دست داده و اثر قهقرایی دارد و  عقد باطل شده و مال الاجاره متعلق به ستاد است . 

۶- در خصوص تنظیم سند شهادتنامه ، بر اساس مقررات فعلی بلااشکال است . به ناچار در سیستم سامانه از قسمت سایر اسناد باید تنظیم شود چون گزینه ای برای آن تعریف نشده .
@Lawpress
۷- وکالتنامه تنظیمی خارج از کشور با حق توکیل ، آیا میتواند وکیل مراحل اخذ اعتبار وکالت (نامه به ثبت و پی گیری ..)  را به دیگری تفویض کند باعنایت به اینکه عده ای معتقدند باید قبل از انجام هر امری اعتبار این وکالتها اخذ شود؟ بله ایرادی ندارد  

۸- بی اثر نمودن حکم تعلیق موضوع ماده ۱۳ آیا استدلال حقوقی دارد ؟
 در هر مورد که کیفرخواست برای سردفتر صادر شود تا رسیدگی قطعی  بلااستثنا معلق میشود با برداشت ناصحیح از ماده ۱۳ ؛ از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق جزا  و سران دفاتر و دفتریاران تقاضا میشود که اقدام به  تحقیق و پژوهش نموده و بیایند مصادیق را بررسی و به جرح و تعدیلی در این خصوص دست یابند . با عنایت به اینکه اخیرا امکان صدور دستور موقت هم لغو گردید . 

۹- موضوع تمام شدن اعتبار توکن و اصولا قراردادن اعتبار برای توکن چه دلیلی دارد؟
 با سازمان در اینخصوص مکاتبه شد و استدلالاتی در اینخصوص که با یکبار صدورتوکن کفایت میکند ارایه شد ولی سازمان با این موضوع مخالفت کرد و نپذیرفت  . 

۱۰- زوج ، وکیل شخص ثالث است و میخواهد ملک را به عنوان مهریه به زوجه منتقل کند . آیا باید ابتدا سند را به نام خود منتقل کند ؟ 
خریدار ضمن سند اقرار نماید که مهریه خود را با تنظیم این سند دریافت نموده . اینگونه انتقالات در خصوص پرداخت مهریه  توسط شخص ثالث هم قابل انجام است .

۱۱- سند تعهد به بیعی به مرحله اجراییه رسیده . اداره اجرا معتقد است باید قبض تخلیه زمان تنظیم تعهد توسط دفترخانه صادر میشد . آیا درست است ؟ 
نیازی به قبض تخلیه نیست .باید استدلال نمود و اداره اجرا تفهیم شود و مفاد سند حتما زمان تخلیه را مشخص کرده . ( در زمانی که فروشنده مستنکف از حضور در دفتر جهت امضا سند است . ) 
چنانچه ضمن العقد، شرط اعطای وکالت به خریدار درج شده باشد جهت تنظیم سند،  در صورت عدم انجام شروط و تعهدات  مندرج در سند تعهد به بیع ، اصلا نیازی به ارجاع به اداره  اجرا نیست.