آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟تاریخ انتشار : 19:8 1396/5/29


 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی بنماید و فقط در صورت دادخواست دادن ضرر وزیان  با شکایت در موعد قانونی می تواند حق مالی خود را دریافت کند.