تعیین حد نصاب دوميلیارد ریالی برای کاراموزان وکالت كانون وكلاي قمتاریخ انتشار : 8:31 1396/6/15


بنا به مصوبه مورخ96/6/13هیات مدیره کانون وکلای قم حد نصاب ریالی قبول وکالت توسط کاراموزان محترم مبلغ دو ملیارد ریال تعیین گردید.