٢٢ نكته كاربردى در خصوص قانون مدنی
٢٢ نكته كاربردى در خصوص قانون مدنیتاریخ انتشار : 7:50 1396/6/27


٢٢ نكته كاربردى در خصوص قانون مدنی

1تنها عقدے ڪه مال باید مثلے باشد *قرض* است.
2تنها عقدے ڪه مال مورد معاملہ باید منفعت باشد اجاره است.

3-تنها عقدے ڪه هم مے تواند مجهول باشد و هم مردد، جعالہ است.
4-تنها عقدے ڪه حتما باید معلق باشد *وصیت* است.

5-تنها عقدے ڪه تابع قانون مدنے نیست و تابع شرایط خودش مے باشد، نڪاح است.
6-تنها عقد مجانے ڪه نمی توان در آن شرط عوض گذاشت *وقف* است.

7-تنها جایے ڪه در قانون مدنے لفظ ایقاع رو به ڪار برده است ماده 1312 ق.م است.

8-تنها عقدے ڪه در پروسہ تشڪیل عقد اگر طرف سفیہ شود عقد به قوت خود باقے مے ماند *هبه* است.
9-تنها عقدے ڪه هدف اصلے و اولیہ آن امانت است ودیعہ مے باشد.

10-تنها عقدے ڪه قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد بیع مے باشد.
11-تنها عقدے ڪه خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد بیع است.
12-تنها عقدے ڪه تملڪ براے بعد از فوت شخص مے باشد وصیت است 

13-تنها قراردادے ڪه در قانون مدنے قراردادے ایجاد نمے ڪند ولے یڪ قرار داد دیگر را برهم مے زند اقالہ است.
15-تنها عقد تملیڪی ڪه قرارداد عمومے بیع را ندارد اقالہ است.

16-تنها عقد فضولے ڪه باطل مے باشد وصیت فضولے است.

17-تنها مالے ڪه امین در آن ضامن تلقے مے شود، طلا و نقره در عاریہ است.

18-تنها سندے ڪه در دفترخانہ تنظیم مے شود اما رسمے نیست، گواهی امضاء مے باشد.

19-تنها ایقاعے ڪه در ق.م با اراده موقع براے دیگرے تڪلیف ایجاد مے ڪند و قابل رد هم نیست *وصایت عهدے* است ماده 840ق.م

20-تنها عقد سه اراده اے حوالہ است.

21-تنها موردے ڪه ابعد، اقرب را از ارث محروم می ڪند ماده 863 ق.م پسرعموے ابوینی ، عموے ابی را از ارث محروم می ڪند .

22-تنها عقدے ڪه خیار شرط و شرط فاسخ و اقالہ آن غیرنافذ است ؛ ضمان تضامنی می باشد.