تاریخ انتشار : 14:22 1396/7/7


برترینهای آزمون بیست وچهارم

1

مریم پرند

2

شیما شهرکی

3

الهام بامری

4

ناهید جنتی

5

علی اصغر محمدی طراقطی

6

الناز آزادی

7

محسن میرزا بابایی

8

ملیحه وطن خواه

9

محمدجواد زینلی

10

علی زحمانی زو

11

طاهره رستمی

12

مرتضی بهادری

13

نازنین سازش

14

حمید جهانگیری

15

مریم شیروانی

16

منیره علوی مهاجر

17

بنفشه علاقه بند

18

منیره خلقی تولایی

19

شاهین شامکوئیان

20

نعیمه عبدالهی شهری

21

اعظم حسن آبادی

22

محمدرضا نیکنام

23

صفورا عباس نژاد

24

آزاده اربابی

25

سید محمد حسینی

26

فتانه کمالی رنجبر

27

شیوا رحمانی

28

احمد اسحاق زاده

29

حمید سلمانی

30

الهام خاور

31

شیما رمضانی

32

سعید احمدی

33

الناز بیرجندیان

34

ملیحه ایشم

35

مریم یزدانی

36

نفیسه سالخورده

37

وجیهه شبگرد

38

مرضیه گلدی نژاد

39

محمود حقانی

40

سعید اسدی