مقررات توبه در قانون مجازاتتاریخ انتشار : 8:58 1396/7/18


١- قصاص با توبه ساقط نمی شود.

2- دیه با توبه ساقط نمی شود.

3- حدود
قذف با توبه ساقط نمی شود.
در محاربه، فقط توبه قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

در سایر حدود:
🖌توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
🖌توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.

بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.

٤- تعزیرات
درجات ۱ تا ۵: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)
درجات ۶ تا ۸: موجب سقوط مجازات (اجباری)

استثنائات توبه در تعزیرات:

🖌توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
🖌در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.

تعزیرات منصوص شرعی؛ آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند.

در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفا به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
(مواد ۱۱۴ الی ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی)