نظريه مشورتىتاریخ انتشار : 9:23 1396/7/22


حق کسب و پیشه قابل توقیف بوده و از طریق ارث به همسر نیز میرسد که میزان آن بر حسب مورد است .

🔹سوال :
با عنابت به این که در مورد سرقلی تعریفی از نظر این که در زمره اموال منقول است یا غیر منقول نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید کتبا به هيات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور افتصادی و دارایی اعلام شود آیا سرقفلی در
زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیرمنقول است؟

✅نظريه مشورتى شماره ۷/۳۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۲
 :
حقوق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می شود، به علاوه جزوات ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چہارم یا یک هشتم به همسر میرسد لذا جزء اموال منقول محسوب می شود.