اهلیت در معاملاتتاریخ انتشار : 9:28 1396/8/2


🔹فقدان عقل: شخص مجنون محسوب مے شودو معاملات وی در
مجنون دایمے 

🔹1-تملڪات بلاعوض: باطل
🔹2-تملیڪات بلاعوض: باطل
🔹3-امور غیر مالے: باطل
🔹4-امور مالے: باطل هستند

پس آنچه ڪه گفته شد جنون عارضہ دماغے است ڪه مانع از درک اعمال شخصے می گردد. از نظر حقوقے هیچ امتیازی بین درجه هاے جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ « جنون » به هر درجه اے که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادوارے در دوره صحت و افاقہ در صورتے ڪه افاقہ وی از طرف مدعے ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش ڪسی گذارده است ڪه افاقہ مجنون را در آن حال ادعا مے کند.

🔹فقدان بلوغ(وقتے شخص به سن بلوغ نرسیده شخص نابالغ(صغیر) محسوب مے شود و با توجه بہ توانایے نابالغ در تشخیص(تمییز) خوب و بد، بہ صغیر ممیز(دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز(فاقد قدرت تمییز) تقسیم مے شود
لذا معاملات صغیر غیرممیز در

🔹1-تملڪات بلاعوض:باطل
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:باطل
🔹4-امور مالے:باطل هستند

و معاملات صغیر ممیز در
🔹1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:غیر نافذ
🔹4-امور مالے:غیرنافذ هستند

فقدان رشد: شخص بالغے ڪه به سن رشد نرسیده و سفیہ محسوب مے شود
و معاملات وی در
🔹1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔹2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔹3-امور غیر مالے:صحیح
🔹4-امور مالے:غیرنافذ هستند

فقدان اختیار قانونے: شخص رشیدے ڪه قانونگذار وی را منع ڪرده است مانند ورشکستہ
و معاملات وی در
🔻1-تملڪات بلاعوض:صحیح
🔻2-تملیڪات بلاعوض:باطل
🔻3-امور غیر مالے:صحیح
🔻4-امور مالے:باطل هستند


🔴توضیحات :
🔹تملڪات بلاعوض:  آنچہ بدون عوض تملڪ می کند (مالڪ مے شود) 
مانند: هبہ گرفتن از دیگرے
🔹تملیڪات بلاعوض: آنچہ بدون عوض بہ دیگری تملیڪ مے ڪند (از مالڪیت وی خارج مے شود) 
مانند: هبہ ڪردن بہ دیگرے
🔹امور غیر مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق
🔹امور مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال است مانند بیع، اجاره
لازم به ذڪر است در قانون مدنے در برخے مواد به طور ڪلے گفتہ معاملہ افراد فاقد اهلیت باطل است (212) و جایے دیگر گفتہ معاملہ محجورین غیر نافذ(213 ) اما در سایر مواد انها را اصلاح ڪرده است که بہ صورت مبسوط توضیح داده شده است