مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟تاریخ انتشار : 9:16 1396/8/8


مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

به استناد ماده «٨»  قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:

پاسخ 👇

١- اشتغال مجدد

٢- عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

٣-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

٤- احراز شرایط بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی

٥- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی