نکات مهم اجاره یا خرید مال وقفیتاریخ انتشار : 9:13 1396/8/15


نکات مهم اجاره یا خرید مال  وقفی

🔹وقف چییست؟

 وقف یعنی اینکه عین مال و فیزیک مال در حالی که منافع آن در راه خدا صرف میشود حفظ گردد.بنابراین اگر فردی مالی را وقف نماید که پس از استفاده ،آن مال از بین برود دیگر به آن عمل وقف نمیگویند ممکن است قرض،هبه و یا صلح باشد به معنای دیگر شما تنها میتوانید مالی را وقف کنید که با وجود بهره بردن ازآن ،باز مال باقی بماند

🔹 مال وقفی قابل خرید و فروش نیست مگر اینکه:

۱_احتمال از بین رفتن آن مال وجود داشته باشد

۲_بین کسانی که واقف به نفع آنها مال را وقف نموده درگیری ایجاد شده تا حدی که احتمال ریختن خون بینشان باشد.

مال وقفی را اگر به فروش برسد بايد پول آنرا به نزدیکترین منظور واقف در وقف صرف کنند.به هرحال اما از آنجا که با اجاره دادن مال وقفی ،و بهره بردن از آن مال همچنان موجود میماند لذا اجاره دادن مال موقوفه هیچ اشکالی ندارد.

ممکن است فردی به ادعای اینکه مال وقفی را خریده ،وفروش آن با رضایت اداره اوقاف میباشد قصد فروش یا اجاره مال موقوفه را به شما را داشته باشد.دقت کنید‌ در حالتی که شک وجود دارد که اختلاف وجود دارد که مال مال موقوفی ست یا مالکیت شخصی .اصل بر این است که مال وقفی نیست اما اگر ثابت شود سابقا مال موقوفه بوده و اکنون تردید است که مال وقفی باقی مانده و یا نه .اینجا اصل بر این است که مال همچنان وقفی است.

🔹هیچگاه از کسی که مدعی مالکیت مال وقفی است که قصد فروش آنرا دارد ،آن مال را نخرید چون مال وقفی قابل خرید و فروش نیست مگر تحت شرایطی آنهم‌موقوفات خاص و تنها با مجوزات خاص.

نکته اینکه تفاوت بین موقوفات خاص با موقوفات عام اینست که در موقوفه ی خاص افراد محدود و مشخصی از منافع مال موقوفه استفاده میکنند ولی در موقوفه ی عام افراد بسیار بیشتری همانند اهالی یک آبادی و یا یک شهر و منطقه از منافع آن بهره میبرند.

 🔹قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مصوب ۵ بهمن ۱۳۷۱

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت‌ خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰.۱.۲۹ و سایر‌مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره ۴ – در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

‌تبصره ۵ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

‌تبصره ۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.