موارد بطلان نكاح عبارتند از:تاریخ انتشار : 11:45 1396/8/24


موارد بطلان نكاح عبارتند از:

🚩۱_نكاح با محارم (مواد 1045- 1046- 1047 ق.م)

🚩۲_نكاح با خواهر زن (ماده 1048 ق.م)

🚩۳_نكاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن وي (كه از آن مي‌تواند به نكاح غيرنافذ نيز ياد كرد.)

🚩۴_نكاح با زن شوهردار يا با زني كه در عده طلاق يا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق (مواد 1050 و 1051 ق.م)

🚩۵_نكاح با زن سابقش كه به واسطه لعان از وي جدا شده است (ماده 1052 ق.م)

🚩۶_نكاح در حال احرام (ماده 1053 ق.م)

🚩۷_عقد زني كه در زمان علقه زوجيت با همسر سابقش و يا در زمان عده رجعيه با وي زنا صورت گرفته است. (ماده 1054 ق.م)
🚩۸_نكاح با مادر، خواهر و يا دختر پسري كه با او عمل شنيع صورت داده است. (ماده 1056 ق.م)

🚩۹_نكاح با زني كه سابقاً با دختر يا مادر وي نزديكي به شبهه يا زنا شده است. (ماده 1055 ق.م)

🚩۱۰_نكاح با زني كه 3 دفعه متوالي زوجه او بوده و مطلقه گرديده مگر به واسطه دخالت محلل (ماده 1057 ق.م)

🚩۱۱_نكاح همسر سابقي كه به 9 طلاق كه 6تاي آن عدي است مطلقه شده باشد (ماده 1058 ق.م)

🚩۱۲_نكاح دايم مرد مسلمان با زن غيرمسلمان غير اهل كتاب (ماده 1059 ق.م) و نكاح مرد غيرمسلمان با زن مسلمان

🚩۱۳_تعليق در عقد نكاح (ماده 1068 ق.م)

🚩۱۴_نكاح با زن مجبور و مكره در صورت عدم تنفيذ بعدي (ماده 1070 ق.م)

🚩۱۵_عدم تعيين مهر و مدت در عقد موقت (مواد 1095 و 1076 ق.م)

🚩۱۶_عدم توالي بين ايجاب يا قبول (ماده 1065 ق.م)

🚩۱۷_عدم معلوم بودن زن و شوهر براي يكديگر كه موجب شبهه باشد. (ماده 1067 ق.م)

🚩۱۸_نكاح با دختر باكره بدون اذن ولي قهري و در صورت عدم تنفيذ بعدي ولي و نيز عدم تشخيص مصلحت زوجه توسط دادگاه (راي وحدت رويه 261 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ 29/1/1363 و نيز ماده 1043/وکالت آنلاین