مالیات وکلای دادگستریتاریخ انتشار : 9:14 1396/9/16


 مالیات وکلای دادگستری

ماده 103 - وکلاي دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـاي خـودرقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: 

🔸الف - در دعاوي و اموري که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. 

🔸ب - در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوي کیفري که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (5%)حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله براي هر مرحله. 

🔸ج - در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده. 

🔸د - در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـراي حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: 

💠 تـا ده میلیـون (000,000 ,10 ) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(5%) ؛

💠 تـا سـی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (000,000 ,10 ) ریال. 

💠 از سی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (000,000 ,30 ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (5% ) آن تمبر باطل خواهد شد. 

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیـل دادگسـتري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مؤدي.

🔹تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـاي مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بـه ابطال تمبر روي وکالتنامه نمیباشند. 

🔹تبصره 2 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـاي دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (5%) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. 

🔹تبصره 3 - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه مربوط نخواهد بود. 

🔹تبصره 4 - در مواردي که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روي وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.