در قانون شخص ثالث، دیه زن و مرد یکسان است...
در قانون شخص ثالث، دیه زن و مرد یکسان است...تاریخ انتشار : 8:51 1396/10/28


در قانون شخص ثالث، دیه زن و مرد یکسان است...

در قانون شخص ثالث دیه زن و مرد یکسان در نظر گرفته شده است. 
در این خصوص باید توجه داشت که حتی دیه مسلمان و غیر مسلمان هم که در قانون مجازات اسلامی، متفاوت است در بحث پرداخت خسارت به اشخاص ثالث، معادل دیه یک فرد مسلمانان پرداخت می شود.
به عبارتی در قانون شخص ثالث، قانونگذار به قصد حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی اعم از آنکه آنان زن باشند یا مرد مسلم باشند یا غیر مسلم ، حساسیت های قانون مجازات اسلامی را در پرداخت دیه ندارد.
چرا که اعمال هر یک از این موارد منجر به کاهش اثر حمایتی بیمه شخص ثالث است...